Events

Groups, retreats, trainings, festivals

 

 Eventi | Meditantra | Prem Shunyo & Veet Marco

  

OSHO Zazen

  • Thursday, 29 April 2021
  • Osho Risk - Braedstrup - Denmark

OSHO Meditation Training 1

  • Wednesday, 30 June 2021
  • Osho Miasto - Siena - Italy

Passion for Meditation

  • Wednesday, 11 August 2021
  • Osho Miasto - Siena - Italy

OSHO Maha Vipassana

  • Monday, 06 September 2021
  • Osho Miasto - Siena - Italy